İSMAİLİYE
İlk İsmaili topluluk,
İmam Cafer-i Sadık´ın vefatından sonra,
(m.s765) ortaya çıkmıştı.
Abbasiler Emevileri yıkıp,
halifelerini tahta geçirmişti.
İsmaililer Abbasilere karşı,
Mücadeleye başlamışlardı.
****
Dai denen İsmailiye misyonerleri,
Müslümanları İsmaili İmam Mehdi ile,
dayanışma yapmaya davet ediyorlardı.
Davet başarıya ulaştı.
Hicri 2.yüzyılda ilk Şii devleti olan,
Fatımi devleti kuruldu.
****
Fatımiler yıkıldıktan sonra,
İran´ın doğusundan,
Suriye´ye kadar olan,
çeşitli bölgelere dağıldılar.
****
1830´ların sonunda,
İran´daki politik gelişmeler nedeniyle,
46.İmam
(ilk Ağa Han unvanını taşıyan)
Ağa Hasan Ali Şah Hindistan´a göç etti.
1848´de Bombay´a yerleşti.
Mezhebini buradan yönetti.
****
19.yüzyılın ikinci yarısı
ve 20.yüzyılın başlarında İsmaililerin,
bir kısmı Hint alt kıtasından,
 Doğu Afrika´ya göç etmişti.
****
İsmaililer, kutsal metin
ve dini emirlerde zahiri ve batıni şeklinde,
iki temel yapı olduğunu,
zahiri anlamın,
batıni yani gizli ve içsel gerçekliğe,
işaret ettiğini kabul etmişlerdi.
Kur´an´da bulunan,
bu hakikatleri ortaya çıkarmak için,
bir düşünce sistemi geliştirmişlerdi.
****
İsmaililer peygamberler tarafından izah edilen,
dini yasaların dönem, dönem,
değişiklik geçirmesine karşın,
hakikatin baki kaldığını ifade etmekteydiler.
****
Peygamberlerin halifeleri olan İmamlar ise,
her devirde tevil veya ezoterik yorum yoluyla,
vahiylerdeki gizli anlamları açıklamaktaydılar.
****
İsmaililer,
Oniki İmam Şiiliği
ve Caferiye mezhebinin,
İmam silsilesinden farklı olarak,
Caferi Sadık´ın oğlu Musa el Kazım yerine,
diğer oğlu İsmail´e tabi olmuşlardır.
****
Cafer´i Sadık´a kadar olan İmamları ise,
Şiiliğin her iki mezhebi de kabul etmektedir.
İsmailik içinde de ,
Mustaali ve Nizari kollarının,
İmam listesinde bazı farklılıklar bulunmaktadır.
****
İsmaililiğin alt şubeleri:
*-Mustali
*-Süleymani Buhra
*-Davudi Buhra
*-Alevi Buhra
*-Dürzi (geçen hafta yazdım)
*-Nizari
****
Nizariler:
günümüzdeki en büyük İsmaili gruptur.
Ruhsal önderleri Ağa Han´dır.