12-11-2007 t. Hürriyet gazetesinde,

çıkan bir haber dikkatimi çekti:

[ haber ?AB raporunda Bahai boşluk?

başlığını taşıyordu.

Devamında da (özetle);

AB İlerleme Raporu'nda yer alan,

?tanınmamış dinlerle ilgili,

hala endişeler söz konusu? ifadesi,

Bahailerin şikayetlerinden kaynaklanıyor,

deniyordu.]

****

Bahailik pek bilinen,

bir inanç şekli değildir.

O nedenle bu hafta,

mezhepler konusuna ara verip,

bu inançla ilgili,

ansiklopedik bilgi vermek istedim.

****

Bahailik, 19.y.y İran'da doğdu.

Dünya vatandaşlığı idealine sahiptir.

Dünyada 5 milyon üzerinde inananı vardır.

****

Kurucusu, (Bahaullah) Mirza Hüseyin Ali'dir.

1863'te Bağdat'ta peygamberliğini ilan etti.

Hayfa şehri, Bahai Dünya Merkezidir.

Bahailik Birleşmiş Milletler'de temsil edilmektedir.

****

Öğretisi:

*-Tüm dinlerin temeli birdir.

*-Din bilim ve akıl ile uyum içinde olmalıdır

*-Irksal, dinsel, etnik taassuplar terk edilmelidir

*-Kadın ve erkek eşittir

*-Genel barış için çalışılmalıdır

*-Eğitim zorunludur ve evrensel eğitim hedeflenmelidir

*-Serbest düşünce ile gerçek araştırılmalıdır

*-Aşırı zenginlik ve yoksulluk kaldırılmalıdır.

****

Kutsal Kitapları:

*-Kutsal kitap, Kitabı Akdes

*-İkan Kitabı [Tevrat, İncil ve Kur'an'daki,

bazı ayetlerin açıklamasını içeren bir kitaptır.

(İkan, Arapça'da kesin bilgi demektir)]

*-Saklı Sözler, Kurdun Oğlu Risalesi gibi kitaplardır.

****

Bahailer, tüm dinlerin Kutsal Kitaplarının

(Tevrat,İncil,Kur'an ,

Bahagavat Gita ve diğerleri)

tek bir sistemin parçaları

ve insanlığın ortak,

dinsel mirası olduğuna,

kutsallıklarını yitirmediğine inanırlar.

****

İbadet

Bahailikte dua, namaz ve oruç gibi yasalar vardır.

Namaz, bireysel yapılır, toplu namaz yoktur.

2-21 Mart tarihleri arasında Bahai oruçu tutulur.

Dua, namaz, oruç bireyin kendi sorumluğundadır.

****

Dünya barışını için,

Dünyanın tek devlet olması,

prensibini kabul ederler.

Bu prensibin ve barışın,

engellerinden biri ırkçılıktır,

Bahailere göre, bahanesi ne olursa olsun,

ırkçılık insanlık onurunu zedeler.

****

?Zengin ve yoksul arasında ki farklılık,

Dünya için, bir istikrarsızlık unsurudur.

Makul ve meşru bir vatanseverlik dışında,

milliyetçiliğin yerini,

insanlık sevgisinin alması gerekir.

****

Bahaullah şöyle demektedir:

*-?Dünya tek bir ülke

ve insanlar onun vatandaşlarıdır.?

*-Dünya vatandaşlığı kavramı;

bilimin ilerlemesi ile dünyanın küçülmesi

*-ve milletlerin birbirine bağımlı olmasının sonucudur.

*-Dünya milletlerini sevmek,

insanın kendi ülkesini sevmesini engellemez.

****

Bahiliğe göre:

*-Dinsel çatışmalar tarih boyunca,

savaşlara neden olmuş,

ilerlemeye engel teşkil etmiştir.

*-Bütün dinlerin mensupları,

çatışmaların ortaya çıkardığı,

temel sorunlara cevaplar aramalıdır.

*-Erkek ve kadın arasında,

tam eşitlik sağlanmalıdır.

*-Kadınlar insan girişiminin her alanında,

tam ortaklığa kabul edilirse,

uluslararası barışın boy vereceği,

ahlaki ve psikolojik ortam oluşabilir.

*-?Hiç şüphesiz hangi milletten,

hangi ırk veya dinden olursa olsun,

tüm insanlık ilhamını,

aynı İlahi Kaynaktan almaktadır

ve Tanrı'nın kuludur.?

*-O halde, tüm dinler ve ırklar birdir.

 

****

İslamlık, Hıristiyanlık

ve Yahudilik inananlarının,

Bahailiğe karşı çıktığı noktaların başında

?son din, son peygamber inanışı? sayılabilir.

Örneğin:

Müslümanlık'taki son din kavramı gibi,

Hıristiyanlık'ta İncil'de ki

?Alfa benim, Omega da Benim?

-yani İlk benim, Son da benim-

sözlerinden kaynaklanan sonluk inanışı,

Musevilik'te de,

temelini Tevrat'tan alan,

Tanrı'nın seçilmiş tek dini olma inancı vardır.

****

Bahailiğe göre ise,

bu ifadelerin kastettiği şey,

bu dinlerin peygamberlerinin aslında,

aynı dini

ve aynı öğretileri

diriltmekte olduğu;

dolayısıyla dinlerin bu noktada,

birbiriyle çelişik olmadığıdır.

****

Bahailik, dünyada birçok ülkede,

resmi din olarak tanınır,

bazı ülkelerde yasaktır,

Özellikle de;

doğduğu ülke olan İran'da.