DÜRZİ MEZHEBİ

Dürzîlik Orta Doğu tabanlı, bir dini inanç topluluğudur. İnananlarına Dürzi denir.

****

İslam mezhebi olduklarını söylerler.

Kendilerine Muvahhidun derler

(birleştiriciler, tek tanrıcılar).

Yunan felsefesi ve diğer dinlerden de etkilenmiştir.

****

Sünni mezhepler tarafından, din dışı ilan edilmişlerdir.

Dürzi nüfusu konusunda, kesin bir bilgi olmamakla birlikte, değişik kaynaklara göre,

sayıları 350.000 ile,1.000.000 arasındadır.

****

İslam dininin siyasi bir mezhebi olan,

Şiiliğin, İsmailiyye grubundan köken almıştır.

Dürzilik 10. yüzyılda Fatımi Halifesi tarafından kurulmuştur.

İlk olarak halife El Hakim?in,

Allah?ın adına yönetici olduğu iddiası,

ortaya atılmıştır.

El Hakim?in uluhiyet iddiası ve bu iddiasını,

farklı yerlere gönderdiği,

dailer ile yaymaya çalışması,

kısa sürede halkın tepkisine neden oldu.

Halkın olumsuz tepkisi üzerine,

bir süre dini yayma faaliyetlerine ara verildi.

****

Daha sonra Hamza yeniden faaliyete başladı.

Birçok yeni inanan elde edildi.

El Hakim 1021 yılında bir dağda kayboldu.

El Hakim?in ölümünden sonra,

Hamza da inzivaya çekildi.

Sonraki halife Ali bin el Hakim Dürzilere karşı çıktı.

Bu durum, Dürzi cemaatin, inançlarını saklamaya başlamasına neden oldu.

Dürziler İslam dininde takiyye terimi ile tanımlanan, gerçek inancı saklama

ve genelin inancına bağlı gözükmeye başladılar.

****

Dürziler dağda kaybolan El Hakim?in,

kıyamet günü döneceğine inanırlar.

Doğu Akdeniz bölgesinin önemli gruplarından olan Dürziler

özellikle Lübnan ve Suriye?ye yayılmışlardır.

Bugün Dürziler Lübnan ve Suriye başta olmak üzere İsrail ve Ürdün?de yaşamaktadırlar.

Ayrıca ABD, Kanada, Latin Amerika, Avustralya

ve Avrupa?da da küçük gruplar halinde Dürzi toplulukları yaşamaktadır.

Dürzi İnancı

Dürzi inancının ana esaslarının,

çok az bir kısmı kamuya açıktır,

inanç esaslarının çoğu herkesten saklanır.

Bu biraz da,

uzun süre inançlarını saklamaları yüzünden gelişmiştir.

****

Dürziler Tanrı?nın birliğine inanırlar,

bu nedenle kendilerine

Tevhit ehli ?birleştiriciler derler.

Dürzi inancı, Musevilik-Hıristiyanlık ve İslam inançlarına benzer bir şekilde monoteistiktir.

Dürzî teolojisi

Yeni Plâtoncu düşünceden

ve bazı gizlem gruplardan etkilenmiştir.

Dürzi inancının ilkeleri:

diline sahip olma

kardeşini koruma

yaşlıya saygı,

diğerlerine yardım,

vatanı koruma

ve bir olan Tanrı?ya inanmaktır.

Dürzi inancın bir diğer büyük esası da

sadece insanlar arasında olan bir tür reenkarnasyondur.

Dürziler çok eşli evliliği,

tütün ve alkol kullanımını,

domuz eti tüketimini yasak sayarlar.

Ayrıca Dürzilik Müslümanlar,

Yahudiler veya diğer dinlere mensup olanlarla ,

evlenmeyi yasaklar.

Dürzi inancı beş kozmik ilke içerir

ve bu ilkeler Dürzi yıldızı ile sembolize edilir:

zeka (yeşil),

ruh (kırmızı),

kelime (sarı),

gelenek (mavi)

ve

içkinlik (beyaz).

Bu erdemlerin

beş farklı ruh olarak

sürekli Dünya üzerinde,

peygamber ve filozoflar olarak,

reenkarnasyona uğradığına inanılır.

Bu peygamber ve filozoflara,

Adem Pisagor, Akeneton da dahildir.

Not: Argo tabir olarak kullanılan ?DÜRZÜ? sözcüğünün ?Dürzi? sözünden türetilmiş olması muhtemeldir.