İslam tarihinde,

M.s 700–830 yılları arası,

"tercüme dönemi"

olarak adlandırılır.

O dönemde,

*-Hintçeden, Yunancaya;

*-Farsçadan, Sanskritçeye kadar,

*- her dilden ,

tercümeler yapılmış,

büyük medreseler

(üniversiteler)

açılmış,

kütüphaneler kurulmuştu.

****

M.s 830'dan sonra da,

araştırma ve geliştirme,

faaliyetleri artmıştı.

kütüphaneler dolusu,

araştırmaya dayalı,

eser yazılmıştı.

****

Örneğin,

Gırnata'da,

her birinde ,

400.000 cilt kitap bulunan,

70 kütüphane mevcuttu.

Bu kitapların kataloğu bile,

24 cilt tutuyordu.

****

Bu kitaplar,

astronomiden tıbba,

sosyolojiden biyolojiye kadar,

tüm pozitif ilimlerle ilgiliydi.

****

İslam alemi,

o dönemde,

"medeniyet ışığı"

saçıyordu,

****
Bunlara karşılık,

Avrupa da durum,

tersineydi.

Avrupa'nın o dönemine,

Skolastik dönem(1)

denir

Papalık ve Manastırlar

İnsanları;

aforoz etme,

tehdidi ile korkutup,

günah çıkartıp

Cennetin anahtarını satarak,

Karun gibi,

zengin olmuşlardı.

Oluşturdukları;

kara taassup,

cehalet ve sefalet ,

Avrupa'ya hakimdi.

(Avrupa'daki kitapların toplamı,

10.000'i bile zor buluyordu.)

****

Onuncu yüzyıldan sonra,

"karanlıklar ülkesi"

Avrupa,

gözünü doğudan yayılan,

medeniyet ışığına dikti.

Doğunun zenginliğinden,

pay kapmak istedi.

****

Papa II. Urbanus'un emri ile,

m.s 1095'de

Hıristiyanlar,

Haçlı seferlerini başlattı.

****

İslam Dünyasındaki,

binlerce kitabı

(tıp, astronomi,

fizik, matematik, felsefe v.s)

kendi dillerine tercüme ettiler.

bilgiyi ve tekniği,

kendi ülkelerine,

götürmeye başladılar.

****

Ancak;

İslâm âlimlerinin,

"din ve felsefe ile ilgili",

eserlerini,

"sakıncalı görüp"

yasaklamışlardı.

[1789 Fransız İhtilâline kadar ,

Gazâli, İbn-i Rüşd

ve Farabi gibi,

İslâm düşünürlerinin eserlerinin,

basılması ve dağıtılması,

kilise tarafından,

uygun görülmüyordu.

(Bu konu Umberto Eco'nun,

‘Gülün Adı' adlı eserinde de anlatılır).]

(1)Orta çağda Hıristiyan âleminde,

papazların dinî görüşüne

ve onların baskısı altındaki,

dinî fikirlere göre yapılan,

eğitim dönemi