?İslami temel ansiklopedik kavram ve terimlerin tanımının devamı?

Allah?a Îmân (Tevhid),

Allah?ın varlığına ve birliğine.

En güzel isimlerin (esma?ul Hüsna) ona ait olduğuna inanmak.

****

Melekler?e Îmân:

Meleklere inanmaktır.

Buna göre: Melekler, Nur?dan yaratılmışlardır.

Allah onlara özel görevler vermiştir.

Büyük Meleklerden Cebrail, Allah?ın katından peygamberlere vahiy (mesaj/kitap) indirmekle;

Mikail, Doğa olayları ile;

İsrafil, Kıyamet günü ve yeniden diriliş günü sura üflemekle;

ölüm meleği olan Azrail, hayatı sona erdirmekle görevlidir.

****

Kitaplara Îmân:

Allah?ın peygamberlerine,

?içinde doğru yolu, iyiliği ve kurtuluşu gösteren?

kitaplar indirdiğine,

hepsinin onun kelamı olduğuna inanmak.

Bunlar, Hz Muhammed?e indirilen Kur?an,

*-Hz Mûsâ?ya indirilen Tevrat,

*-Hz Îsâ?ya indirilen İncil,

*-Hz Dâvûd?a verilen Zebur

*-Hz İbrâhîm?e verilen sahifeleridir (Suhuf).

Deyin ki: ?Biz Allah?a, bize indirilene (Kur?an?a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa?ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab?lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.?(Bakara suresi 136)

****

Peygamberlere Îmân:

Allah?ın peygamberler gönderdiğine,

İlk peygamber olan, Âdem ile son Peygamber Hz Muhammed arasında gelen bütün peygamberlere inanmak.

?Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü?minler de (iman ettiler). Her biri; Allah?a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ?Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.? Şöyle de dediler: ?İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.? (Bakara suresi 285)

****

Kader?e Îmân:

Kader?e (hayır ve Şer?in Allah?ın iradesi olduğuna),

her şeyin bilgisi dahilinde ve ?Levh-i Mahfuz? da yazıldığına inanmaktır.

Allah evreni dilemiş ve yaratmıştır.

****

Ahiret Gününe Îmân :

Ahiret günü; Allah?ın insanları yeniden diriltip bir arada toplayacağı gündür.

O gün insanlar ya cennet?e ya da cehennem?e gireceklerdir.

****

İbadet:

İbadetler çeşitlidir.

Kişi yaptığı ibadet ile sevap kazanır,

Maturidiyye mezhebine göre:

İbadet imanın bir parçası değildir;

kişinin ibadetlerini aksatması veya ibadet etmemesi onu dinden çıkarmaz. Selefiyye mezhebine göre ibadet imanın bir parçasıdır.

İbadet etmeyen kişi Mümin sayılamaz.

****

İbadet esasları:

Şehadet etmek

Namaz kılmak

Oruç tutmak

Zekat vermek

Haçça gitmek

****

Mezhepler:

Farklı kategorilerde farklı mezhepsel bölünmeler olmuştur.

Siyasi mezhepler, itikadi ve fıkhi mezhepler(yani hukuk mezhepleri).

Siyasî mezhepler:

Sünnilik,

Şia ve Haricilik.

İtikadi mezhepler:

Mürcie,

Mu?tezile,

Eşarilik,

Maturidilik

Selefilik.

fıkhî mezhepler:( Ehlisünnetin benimsediği):

Malikilik,

Hanefilik,

Şafilik,

Hanbelîlik.

Ayrıca;

Şia tarafından benimsenen:

Zeydiyye

Caferiyye,

gibi mezhepleri kapsar.

Bu ana mezheplerin dışında,

gerek bu mezheplerin içinde,

alt mezhepler ve gruplar,

gerekse bu mezheplerin dışında,

büyük küçük çeşitli mezhepler bulunmaktadır.

****

Ayrıca özellikle orta çağ?da yükselişe geçmiş olan ?Sufizm? de:

Bir mezhep olmasa da bir mezhep olarak sayılabilecek kadar farklılaşmış bir akide ve amel yapısı ortaya sunan,

?çoğunluk tarafından İslam dairesi içinde sayılsa da?,

zaman, zaman belirli İslam âlimleri tarafından,

?İslam dışı sayılmış?,

Bir dinî ve felsefî akımdır.