Yesevilik,

içe kapanma yöntemini,

Şamanistlikten alıp

Batıniliğe uyarladı.

Sünni İslam?ın,

kendilerine katı gelen kurallarını,

sevmeyen göçebe Türkler,

*-İsmaillik,

*-Yesevilik

aracılığıyla,

Aleviliği seçerken,

kentlere yerleşen Türkler

ve yöneticileri Sünniliği tercih etti.

****

Türk yöneticilerin,

Sünniliği seçmesinin nedeni,

bu mezhebi, yönetim için,

daha uygun görmeleriydi.

Sünniliği kentli Türkler arasında

kurumsallaştıranların başında,

Selçuklular gelmektedir.

****

Abbasi Halifesi, Mutezile

ve İsmaili hareketlerinin,

baskısı altındaydı.

Selçuklular güçlenip,

Gazzelileri ve Bizans kuvvetlerini yenince,

halife, İsmaili baskısından kurtulmak için,

Selçuklu Sultanı Tuğrul?a bir çağrı gönderdi.

****

Selçuklu kuvvetleri,

M.S. 1055?de Bağdat?a girdi.

Mütezile ve İsmailiye?ye darbe vurdu.

Dailer ve Sufıler kenti terk etti.

****

Bu arada başlayan,

Moğol akınları,

Türklerin büyük dalgalar halinde,

batıya göç etmelerine neden oldu.

Türkmenlerle birlikte,

Türk illerinde yaşayan,

İsmaili Daileri de,

batıya göç etti.

****

Alevi Türkmenlerin büyük çoğunluğu,

Selçuklu yöneticiler tarafından,

Bizans ordularının yenilmesinden sonra,

iki ülke arasında tampon oluşturmaları için,

Anadolu topraklarına yerleştirildi.

Ancak, Sünni Selçuklu yöneticileri için,

kuşku uyandıran, korkulan topluluklar oldular.

****

Alevilerin doğal müttefiki İsmaililer ise,

Selçuklu devletini yıkabilmek için,

ellerinden geleni yapıyorlardı.

İsmaililiğin son kalesi olan,

Alamut?tan fedailer,

Selçuklu yöneticilerine

ve diğer Sünni liderlere,

suikasler düzenliyorlardı.

****

1256 yılında Hülagü Han komutasındaki,

Moğol orduları kaleyi zapt edinceye kadar,

Alamut Kalesi, Sünnilerin,

korkulu rüyası oldu.

****

İsmaili fedailer kılıçtan geçirildi.

kaçabilenler, Anadolu?daki,

yandaşlarının yanına sığındı.

İsmaillilik bir güç olmaktan çıktı.

****

Türklerin Anadolu?ya,

ayak basmalarından 45 yıl sonra,

tüm ülke Türk kontrolü altına geçti.

Bu istila sırasında,

eski halklardan tepki doğmadı.

Aksine eskiler,

yenilere yer gösterdi.

****

Türklerin bir kolu olan İskitlerin,

M.Ö. 4 binlerde Anadolu?ya yerleştikleri,

Anadolu?da ilk uygarlığı kuran Sümerler?in de,

Türk oldukları sanılmaktadır.

Bu eski boylarının varlığı,

yenilerin kolayca kabulünde,

etken olmuştu.

****

Aradan 100 yıl geçmeden,

Moğollar da, Anadolu?ya girmiş fakat,

Anadolu?da yaşayanlarca kabul görmemiş

ve büyük bir kısmı geri dönmek zorunda kalmıştı.

****

Bu gelişmelerin sonucunda,

Haçlı seferleri ile birlikte,

Anadolu?nun adı ?Turchia? (Türkiye)

olarak telaffuz edilmeye başlandı.