NUSAYRİLİK

Nusayri denilenler,

Arap Alevileridir.

Kurucuları İbn Nusayr?dir

Nusayrilik, hicretten,

üç yüz yıl sonra,

ortaya çıkmıştır.

****

Kutsal kitapları,

Kitab-ül Mecmu?dur.

Bazılarına göre ,

bu mezhebin asıl kurucusu,

İbn Nusayr değil,

Hamdan El-Hasibidir.

Kitab-ül Mecmu?yu da,

beş sure halinde yazmıştır.

El-Hasibi?nin yetiştirdiği öğrenciler,

mezhebin devamını sağlamışlardır

****
Nusayriler ilk kez,

Basra Körfezi dolaylarında,

ortaya çıkmış daha sonra,

bazı gruplar Suriye?ye yerleşmiş,

bilahare, Antakya çevresine göç etmişlerdi.

****

Malazgirt Savaşı?ndan sonra,

Selçuklu yönetimine girmişlerdi.

****

Yavuz Sultan Selim?in,

Mısır seferi sonrası da,

Osmanlının tebaası olmuşlardı.

****
Nusayrilik, Batini görüş üzerine kurulmuştur,

Şii özellikleri ile de,zaman, zaman bütünleşmiştir.

Onlara göre;

*-Evren, batın-zahir ilişkisi üzerine kurulmuştur.

*-Tanrı nurların nurudur

*-Kısacası Tanrı nurdan bir varlıktır.

*-Zahir alemde ise,

insanlara insan şeklinde görünmüştür.

****

Tanrı insanlara; Habil, Şiş,

Yusuf, Yuşa, Asaf, Şem?un

Ve Ali Ebu Talib isimleri ile,

görünmüştür.

Zahir alemde görülen,

bütün bu kişiler,

Hz.Ali?nin kendisidir.

Bu inanca göre,

Hz.Ali,

Allah?ın cisimleşmesinden başka bir şey değildir.

****

Nusayriler,Anadolu Alevilerinden farklıdır.

*-Nusayrilerin Cem Evleri yoktur.

*-Sema, saz çalma ve buna benzer ritüelleri de yoktur.

*-Buna karşılık toplu ibadetleri

ve kutsal günleri vardır.

*-Nusayriler bir mezhep değil,

?İslam?ın? kendileri olduğunu,

kabul ederler.

****

12 imama yakındırlar.

Bu bakımdan;

İran ve Irak Caferilerine benzemekle beraber,

aralarında bazı ayrıntılar vardır.

Örneğin:

*- Nusayrilerde muta nikahı yoktur.

*-Yoğun bir tesettür uygulaması,

*-kadın-erkek arasında kaç göç de yoktur.

*- Helal haram anlayışları,

*- iman, itikat, yaşam biçimleri,

Kuran?a göre uygulanmaktadır.

****

İslam?ın ve İman?ın şartları,

Nusayriler için de geçerlidir.

Haç, namaz, zekat oruç, abdest, gusül,

gibi, görünen İslam ibadetlerinin yanında,

dışarıdan görünmeyen,içsel ibadetlerini de,

kendi aralarında yapmaktadırlar.
****
Nusayrilerin diğer mezheplerden,

en büyük farkı da ruh göçüne,

yani reenkarnasyona inanmalarıdır.

Nitekim Antakya,

Adana ve Mersin?de,

özellikle Nusayriler arasında,

çok sayıda,

oldukça şaşırtıcı,

reankarnasyon olgularına rastlanmaktadır.

****

Nusayrilerde 80 civarında,

kutsal gün ve gece bulunmaktadır.

Bu kutsal günlerde,

toplu halde namaz kılarlar,

****

Şiiler?de olduğu gibi,

kendilerini zincirle döverek,

kan akıtma gibi bir ritüelleri yoktur.

****
Anadolu da zaman, zaman,

baskı altında tutulmuş,

camilere sokulmamışlardır.

Cumhuriyetle baskısız ortama,

kavuşturulmuşlardır.

****

Yakın zamana kadar,

mezhep içi evlendiklerinden,

kalıtımsal hastalıklara yakalanırlardı.

Artık mezhep dışı evliliklerde,

yapmaktadırlar.

Özellikle de,

Atatürk?e son derece bağlı

ve saygılıdırlar.